Informació sobre el plagi i frau acadèmic

Article 9 de la Normativa de l'avaluació i la qualificació de la docència en els Graus i Màsters de la UdL

"2. L’estudiant no pot utilitzar durant la realització de les activitats d’avaluació mitjans no permesos o mecanismes fraudulents, fet que es considera com a falta disciplinària, atès que s'entén que aquest tipus de comportaments tenen caràcter premeditat (Llei 3/2022, de convivència universitària). En canvi, es considera còpia espontània, entre d’altres, la còpia o intent de còpia dels resultats obtinguts per companys o la comunicació entre estudiants en una prova escrita. 

3. Segons la Llei, les faltes disciplinàries poden ser molt greus, greus o lleus. Plagiar totalment o parcialment una obra o cometre frau acadèmic en l’elaboració del TFG, del TFM o de la tesi doctoral també es considera una falta molt greu. El frau acadèmic, que inclou qualsevol comportament premeditat tendent a falsejar els resultats d’un examen, propi o aliè, realitzat com a requisit per superar una assignatura o acreditar el rendiment acadèmic, és una falta greu. 

4. Quan hi ha frau acadèmic, la llei estableix l’obertura d’un expedient disciplinari que s’ha de dur a terme segons el procediment disciplinari establert en la Normativa de convivència de la UdL. L’article 43 de la Normativa de convivència de la UdL descriu les sancions aplicables, que inclouen, entre d’altres i depenent de la gravetat de la falta, la pèrdua del dret a ser avaluat de l’assignatura, la pèrdua de la matrícula d’un semestre o un curs o l’expulsió fins a tres anys."

 

La UdL disposa d'una eina de detecció del plagi, que ajuda a identificar si els documents lliurats contenent parts plagiades.