Grans línies de recerca del Departament:

  1. Anàlisi dels mitjans de comunicació i les seves implicacions polítiques, socials i culturals
  2. Filologia catalana i occitana
  3. Filologia clàssica (llatina i grega)
  4. Filologia hispànica (llengua espanyola i literatura escrita en espanyol)

Informació detallada de les 4 línies:

A. ANÀLISI DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I LES SEVES IMPLICACIONS POLÍTIQUES, SOCIALS I CULTURALS

Responsable:  Dr. Jordi Nieto Ferrando  jorge.nieto@udl.cat
Professorat col·laborador: Mariona Visa Barbosa, Beatriz Gómez Morales,  Arturo Lozano Aguilar, Margarida Carnicè Mur,  Guillem Suau Gomila, Joana Soto Merola, Helena Torres Purroy, Metzeri Sánchez Meza.

DESCRIPCIÓ
Estudi dels mitjans de comunicació de masses en totes les seves dimensions, ja sigui des del punt de vista dels discursos, els continguts o la recepció en les audiències. La línia està vinculada al treballs de recerca desenvolupats en el marc del “Grup de recerca en transformacions en els mitjans audiovisuals i les seves implicacions en el desenvolupament polític, cultural i social”.

Anàlisi dels textos mediàtics
Anàlisi dels textos mediàtics narratius, persuasius, informatius i estètics. Mètodes d’anàlisi dels textos escrits, audiovisuals i multimèdia. Anàlisi dels diferents gèneres i formats, la seva evolució y concreció en els diferents mitjans. 

Anàlisi de la recepció i de les audiències
Audiències dels mitjans de comunicació. Noves formes i hàbits de consum. Usos dels mitjans de comunicació. Anàlisi dels efectes. Fans i cultura fan.

Promoció del Patrimoni cultural i natural als mitjans de comunicació
Turisme induït per la ficció audiovisual. Estratègies transmèdia i multimèdia de promoció del patrimoni i del territori. TIC aplicades a la promoció del patrimoni. El documental sobre patrimoni. Mètodes de recerca i avaluació de la comunicació del patrimoni natural i cultural i els seus efectes en el turisme. Turisme mediàtic .

Gènere i mitjans de comunicació
Anàlisis de la representació dels rols de gènere als mitjans de comunicació impresos, audiovisuals i multimèdia. Igualtat de gènere als mitjans de comunicació. La perspectiva interseccional (sexe, gènere, raça, ètnia, classe, orientació sexual) en l’anàlisi dels mitjans. Historia i evolució del discurs de gènere als mitjans de comunicació.

Mitjans de comunicació, història i memòria
Història de la comunicació social. Els mitjans de comunicació com agents del canvi històric. La representació de la història i la memòria als mitjans de comunicació.

Llengua i mitjans de comunicació
Usos de la llengua als mitjans de comunicació. Anàlisi dels usos lingüístics i de les varietats lingüístiques (diafàsiques, diastràtiques i diatòpiques) emprades als mitjans audiovisuals. Anàlisi de la representació de llengües i parlants als mitjans. Les ideologies lingüístiques als mitjans de comunicació. Identitats i llengua als mitjans. Estudis d’assessorament i dels models de llengua estàndard a la ficció audiovisual. Construcció de significat, semiòtica i multimodalitat als mitjans.

Anàlisi de les xarxes socials
Les xarxes socials com eines de comunicació de crisi. Usos polítics de les xarxes socials. Mètodes d’anàlisi de les xarxes socials.

B. FILOLOGIA CATALANA I OCCITANA

Responsable:  Dr. Jordi Malé Pegueroles jordi.male@udl.cat
Professorat col·laborador: Jordi Suïls Subirà, Albert Turull Rubinat, Xavier Terrado Pablo, Aitor Carrera Baiget, Salomé Ribes Amorós, Xavier Macià Costa, Isabel Grifoll Avila, Joan-Ramon Veny Mesquida, Núria Perpinyà Filella.

DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca té com a objecte d’estudi quatre àmbits de la filologia catalana i també de l’occitana, dos de vinculats amb la llengua i dos amb la literatura: per una banda, el Patrimoni lingüístic i la Lingüística aplicada catalana, i per l’altra, el Patrimoni literari i els Estudis de crítica. Sobretot els tres primers afegeixen al vessant de la recerca una dimensió pràctica.


C. FILOLOGIA CLÀSSICA 

Responsable: Dr. Matías López m.lopez@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Josep Antoni Clua, Elena Parra, Teresa Quintillà Zanuy, Carlos Ángel Rizos.

DESCRIPCIÓ
Estudi dels principals camps temàtics de la Filologia Grega i la Filologia Llatina, amb especial atenció a la Mitologia Clàssica (o comparada) i a la prosoponímia i altres detalls relatius a la història i pervivència dels gèneres literaris antics. Algunes sub-línies podrien ser la Tragèdia Grega i la Comèdia Romana (o el Teatre Greco-llatí, en general), la Poesia hel·lenística grega, la tradició clàssica, la Retòrica Clàssica i la Filologia Llatina Medieval, sense oblidar la lexicologia (estudis etimològics) i altres aspectes de la Lingüística, tant Grega com Llatina.


D. FILOLOGIA HISPÀNICA

Responsable: Dr. Javier Terrado jterrado@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: Julián Acebrón Ruiz, M. Ángeles Calero Fernández, Júlia Machetti, Rosa M. Mateu Serra, Carmen Medina, Rafael M. Mérida Jiménez, Carlos A. Rizos Jiménez, Yasmina Romero Morales, Ramón de Rubinat Parellada, Maribel Serrano Zapata.

Història de la Llengua espanyola
DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén aprofundir en el coneixement de la llengua espanyola com un sistema que es constitueix mitjançant el canvi i que perviu gràcies al canvi. El procés de transformació s'estudia a partir de la documentació de totes les èpoques, i es considera també com a documentació el conjunt de l'onomàstica i la toponímia".

Relació entre llengua, pensament, cultura i societat
DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén determinar l’impacte que els trets socials i culturals de les comunitats hispanoparlants tenen sobre l’estructura i l'ús de la llengua espanyola, i viceversa, així com la influència mútua entre llengua i pensament. També s'ocupa dels efectes del contacte de llengües.

Ensenyament de l'
espanyol com a llengua estrangera i com a segona llengua
DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén: 1) analitzar el procés d'adquisició de la llengua espanyola i la cultura hispana en un context d'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres o de segones llengües -incloent l'ensenyament a immigrants-, 2) estudiar les relacions interculturals en aquest context, 3) investigar en la interllengua i en el contrast entre la llengua espanyola i altres llengües i 4) determinar estratègies didàctiques.

Literatura espanyola i hispanoamericana
DESCRIPCIÓ
Comporta l’estudi d’obres literàries escrites en espanyol de les diferents èpoques amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Estudis lèsbics, gais, trans i queer
DESCRIPCIÓ
La finalitat d'aquesta línea de recerca és investigar les representacions culturals de les “minories sexuals” a Espanya i Hispanoamèrica durant els segles XIX, XX i XXI. L’objectiu és vincular les esferes dels canvis polítics, l'evolució històrica i la producció artística amb el propòsit d'avaluar si les representacions culturals poden ser plenament valorades com a miralls dels canvis socials i polítics.

Estudis de gènere
DESCRIPCIÓ
Anàlisi de la realitat i de la seva representació utilitzant el gènere com a categoria analítica transdisciplinària que parteix de les desigualtats entre homes i dones i remet als trets i rols que s'atribueixen a cada sexe en cada moment històric i en cada societat. Les relacions de gènere s'estudien en diferents àmbits: la literatura, la llengua, l'educació, les noves tecnologies, els mitjans de comunicació, l'urbanisme i l'ordenació del territori, l'economia, la història, etc.